Perunkirjoitus

VELVOLLISET

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan se pesän osakas, jonka hoidossa pesän omaisuus on. Viime kädessä perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan henkilö, jolle vainajan omaisuuden hoito lähinnä kuuluu.

Perunkirjoituksen toimittavat toimitusvelvollisen valitsemat kaksi uskottua miestä. Perunkirjoitukseen kutsutaan osakkaat, eloonjäänyt puoliso ja testamentinsaajat.

TOIMITUS

Perunkirjoituksessa luetteloidaan vainajan oikeudenomistajat, vainajan ja eloonjääneen puolison varat ja velat, pesän velat sekä muut erityisesti perintöveroon määräytymiseen vaikuttavat seikat.

Perunkirjoitus on välttämätön toimenpide perinnönjaon ja perintöverotuksen toimittamiseksi. Perukirja on pesän omaisuusluettelo ja osakasluettelo.

Mikäli perunkirjoituksen toimittaminen laiminlyödään säädetyssä ajassa, tämän laiminlyönnin seurauksena toimitusvelvollinen osakas joutuu lähtökohtaisesti vastuuseen kaikista vainajan veloista.

.

PERUKIRJAT

Lakiasiantoimisto Saarela Oy auttaa perunkirjojen laatimisessa.

§

Auktorisoidut Lakimiehet

Auktoriserade Jurister

Lakiasiaintoimisto Saarela Oy

8-tien Yrityskeskus
Turuntie 11
23800 Laitila

Postiosoite:
PL 41
23801 LAITILA

puh. 040-5812281

lauri@lakisaarela.com